Історія

Витоки кафедри

Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій веде свій родовід від кафедри теплотехніки Київського технологічного інституту харчової промисловості, створеної у 1931.

Першим завідувачем кафедри теплотехніки був д.т.н., професор М.А. Кондак. На цій посаді він працював з 1931 до 1937 року та з 1944 до 1947 року.

У 193-1941роках кафедру очолював д.т.н., професор Й.І. Чорнобильський.

У період 193-1941рр. на кафедрі працювали:

 • д.т.н., професор І.Т.Швець, викладав дисципліну "Парові турбіни", вів дипломне проектування (пізніше – академік АН УРСР, академік-секретар відділу фізичних основ енергетики);
 • к.т.н, доцент М.О.Кичигін, він вперше розробив програму, написав посібник і викладав дисципліну "Теплове господарство цукрових заводів"(пізніше М.О.Кичигін – д.т.н., професор, заслужений діяч науки УРСР, завідував кафедрою в КПІ);
 • к.т.н. доцент Д.С.Шевцов, викладав дисципліну "Парогенератори" та "Теплові вимірювальні прилади";
 • к.т.н. П.Д. Федоров, керував виконанням лабораторних робіт з дисципліни "Теплові двигуни" (пізніше П.Д.Федоров був деканом механічного факультету і ректором КТІХП);
 • Г.М. Костенко, проводив практичні заняття з дисципліни "Термодинаміка" (пізніше канд. техн. наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ теплотехніки Одеського технологічного інституту харчової промисловості);
 • к.т.н, доцент Д.І. Скобло, викладав дисципліни "Теплові вимірювальні прилади" та "Двигуни внутрішнього згорання" (пізніше професор, зав.кафедри автоматизації виробничих процесів харчових виробництв).

В 1933 році за ініціативою проф. М.А.Кондака була організована підготовка інженерів-механіків за спеціалізацією "Теплосилові установки цукрової промисловості". Це було обумовлено потребою перебудови енергетичної бази цукрових заводів з метою використання несортових енергетичних палив (штибів, бурого вугілля, торфу).

Перший випуск таких фахівців відбувся у 1935р. Серед них: Д.К.Широкий, пізніше – доцент КПІ; І.Л.Шарф, колишній головний енергетик Укрголовцукру; Л.М.Розум, к.т.н., загинув у роки Великої Вітчизняної війни; Б.А.Єременко, к.т.н., пізніше – зав. лабораторії ВНДІЦП; А.І.Дохленко, пізніше – директор Діпрохарчопрому; А.І.Прилуцький, пізніше – начальник проектного відділу цукроенергоналадки; П.К.Лукашенко, пізніше – полковник, колишній начальник 45-го заводу; Е.А.Чумаченко, пізніше – директор технікуму, декан заочного факультету

До 1939р. було підготовлено близько 50 фахівців теплоенергетичного профілю.

У 1939р. при кафедрі теплотехніки була відкрита аспірантура. Першими аспірантами були І. П. Глибін та Н. Ю.Тобілевич. Під керівництвом проф. М.А.Кондака у співдружності з Київським філіалом ВНДІ цукрової промисловості розроблені способи модернізації парових котлів з метою підвищення їх продуктивності, параметрів пари та теплової економічності. Ці заходи дали можливість підвищити у 2,5 рази паровидатність котлів, що дозволяло забезпечити збільшення продуктивності заводів з переробки цукрових буряків.

Під керівництвом проф. М.О.Кичигіна були розпочаті дослідження теплообміну при кипінні цукрових розчинів і накипоутворення в процесі їх концентрування, а також роботи з обгрунтування методики розрахунків теплообмінної апаратури та раціоналізації тепловикористання на цукрових і спиртових заводах.

Після звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників кафедра теплотехніки розпочала роботу у 1944р. На кафедрі працювали: проф. І.Т.Швець (1944-1947р.); проф. М.А.Кичигін (1944-1948р.); доц. Д.С.Шевцов (за сумісництвом); асистент В.У.Зімовець (Кокарєва) (1944-1948р.); асистент А.Я.Дем'яненко (Коваленко) (1944-1948р.). Очолював кафедру проф. М.А. Кондак.

З 1946 року кафедру теплотехніки очолив проф. П.Д.Швецов, видатний спеціаліст-енергетик в галузі парових турбін і електростанцій. Протягом 1947-1957 років на кафедрі працювали:

 • к.т.н., доцент М.С.Гуревич, викладав курси "Термодинаміка" та "Парові котли" (з 1947р.);
 • к.т.н., доцент І.П.Глибін, викладав курс "Теплотехнічні вимірювання" (1947-1955р.), з 1955 р. – проректор КТІХП;
 • к.т.н., доцент Г.М.Щоголєв, викладав курс "Термодинаміка" (1948-1954р.), з 1954р. – директор Інституту теплоенергетики АН УРСР, зав.відділом Інституту технічної теплофізики АН УРСР;
 • ст.викладач Є.Л.Зарічанський, викладав курс "Загальна теплотехніка" (з1953р.);
 • асистент С.М.Константінов, викладав курс "Загальна теплотехніка" (з 1954р.);
 • к.т.н., доцент О.О. Лабутін, викладав курси "Загальна теплотехніка" та "Теплові електростанції" (з 1955р.).

Створення випускової кафедри

В 50-тих роках минулого століття в СРСР розпочалося енергетичне переозброєння цукрової промисловості.

Суть його полягала в заміні фізично та морально застарілих парових котлів з низькими параметрами пари після них та парових машин, як основного джерела механічної енергії, із загальними – через трансмісійні пристрої, приводами обладнання цукрових заводів, на парові котли середніх параметрів і турбогенераторні установки з будівництвом ТЕЦ при цукрових заводах. Останні забезпечували потреби в технологічній парі підвищеного тиску (порівняно з тиском пари після парових машин) та повністю потребу в електричній енергії, необхідній для впровадження індивідуальних електричних приводів обладнання цукрових заводів та забезпечення комунально-побутових потреб призаводських селищ.

В цей же час в СРСР та Україні розпочалось інтенсивне будівництво нових та реконструкція діючих цукрових заводів зі збільшенням, як правило, їх продуктивності, енергозабезпечення яких базувалось на новозбудованих чи реконструйованихТЕЦ.

Для забезпечення надійної і грамотної експлуатації нового енергетичного обладнання, що продукувало і використовувало енергетичну пару середніх параметрів, на нових та реконструйованих цукрових заводах,а також здійснення реконструкції енергетичної бази та систем теплоенерговикористання діючих цукрових заводів необхідні були інженерні кадри теплоенергетичного профілю з належним рівнем підготовки.

Окрім того, такі спеціалісти були необхідні для відповідних проектних, науково-дослідних, налагоджувальних установ та будівельно-монтажних організацій, а також як фахівці з впорядкування і підвищення ефективності енергогосподарств підприємств як харчової промисловості, так і інших галузей народного господарства.

Підготовка інженерів – промтеплоенергетиків була зорієнтована на енергетичну базуцукрових заводів. Унікальність цієї бази, з огляду на наявність в ній джерел теплової і електричної енергії у складі ТЕЦ та складної і досконалої системи теплоенерговикористання, забезпечувала рівень підготовки, що дозволяв випускникам-промтеплоенергетикам успішно працювати в теплоенергетиці будь яких галузей народного господарства.

Зазначені вище чинники, а також наявність відповідного навчально-наукового потенціалу і матеріальної бази , в основному і обумовили початок підготовки з 1954 року інженерів зі спеціальності 0308 – "Промислова теплоенергетика" в Київському технологічному інституті харчової промисловості.

Слід зазначити великий внесок директора інституту доц. П.Д.Федорова, який, маючи за плечима багатий виробничий та навчальний теплоенергетичний досвід, чудово розумів потребу промисловості в фахівцях з теплоенергетики та зробив все від нього залежне для відкриття нової спеціальності.

В 1954 році вперше було прийнято 2 групи студентів на стаціонарну форму навчання зі спеціальності "Промислова теплоенергетика". В 1957 році студенти-промтеплоенергетики першого прийому завершували третій курс навчання. Згідно графіка навчального процесу в цьому році необхідно було розпочинати практичну підготовку майбутніх фахівців на ТЕЦ цукрових заводів.

Відповідно до засад організації вищої освіти питаннями забезпечення практичної підготовки через виробничі та переддипломну практики, дипломного проектування,як завершальної фази навчання, та захисту дипломних проектів, як державної атестації якості підготовки фахівців, повинна займатися випускова кафедра.

Тому задача створення випускової кафедри якраз постала на часі і була розв'язана в 1957 році.

В 1957 році кафедра теплотехніки була реорганізована в кафедру теплоенергетики - випускову кафедру, відповідальну за організаційно-методичне забезпечення всіх складових навчального процесу, за наукову і виховну роботу зі студентами, що в своїй сукупності повинно було забезпечити належний рівень підготовки інженерів-промтеплоенергетиків.

Обов'язки завідувача випускової кафедри були покладені на професора П.Д.Швецова, які він виконував до травня 1963 року.

Колективом кафедри виконаний необхідний обсяг роботи з впорядкування навчального плану, зі створення навчально-методичної документації для вивчення нових курсів, передбачених навчальним планом підготовки інженерів-промтеплоенергетиків, розробки тематики і методичного забезпечення курсового проектування з нових для кафедри курсів,з підбору баз виробничої практики та створення їх програм, підбору тематики, методичного забезпечення і організації дипломного проектування.

Очевидно, що найважче прийшлось попрацювати колективу кафедри при підготовці інженерів-промтеплоенергетиків першого випуску. Передбачаючи це, керівництвом інституту склад 2-х груп студентів-промтеплоенергетиків першого прийому на 80% було укомплектовано медалістами та відмінниками-випускниками технікумів.

Проведена велика робота з розвитку матеріально-технічної бази навчального процесу, зокрема, створені лабораторії тепловикористовуючих установок і теплопостачання, існуючі лабораторії дооснащувалися новими стендами з нових курсів та приладами,освоювалися нові приміщення, виділені кафедрі після введення в експлуатацію в 1956 році новозбудованого головного корпусу інституту.

Все вищезазначене забезпечило успішне виконання навчального плану, завершення навчання і випуск в 1960 році перших в історії інституту 43 інженерів- промтеплоенергетиків.

З 1 травня 1963 року випускову кафедру теплоенергетики очолив доц. Н.Ю.Тобілевич.

Кафедра теплоенергетики по 1965 рік продовжувала забезпечувати теплотехнічну підготовку інженерів-механіків та інженері-технологів з дисциплін кафедри, передбачених навчальними планами підготовки зазначених фахівців.

В період з 1957 року по 1965 рік, коли відбувся розподіл кафедри теплоенергетики, викладачами кафедри працювали:

 • к.т.н., доц. М.С.Гуревич, викладав курси "Термодинаміка" та "Парові котли";
 • к.т.н., доц. О.О.Лабутін, викладав курси "Загальна теплотехніка" та "Теплові електричні станції";
 • к.т.н., доц. В.І.Частухін (почав працювати на кафедрі в 1957 році) читав курси "Загальна теплотехніка" та "Парогенератори";
 • к.т.н., доц. С.М.Константінов, викладав курс "Загальна теплотехніка";
 • к.т.н., доц. Н.Ю.Тобілевич (почав працювати на кафедрі в 1958 році), викладав курси "Загальна теплотехніка", "Термодинаміка", "Тепломасообмінні апарати";
 • к.т.н., доц. І.І. Сагань (почав працювати на кафедрі асистентом в 1957 році), читав курси "Загальна теплотехніка" та "Основи тепломасообміну";
 • к.т.н., доц. В.П.Тройно (почав працювати на кафедрі в 1960 році), читав курси"Загальна теплотехніка та "Основитепломасообміну";
 • ст.викл. Є.Л.Зарічанський, викладав курс "Загальна теплотехніка";
 • ст.викл. М.М.Зуб (почав працювати на кафедрі в 1960 році),читав курс "Парові турбіни";
 • к.т.н., доц. В.Т.Гаряжа (переведений з кафедри спецобладнання харчових виробництв в 1963 році), викладав дисципліну "Теплосилове господарство цукрових заводів";
 • асист. В.О.Карась, працював з 1962 по 1965 рік;
 • асист. І.М.Ямпольська (почала працювати на кафедрі в 1963 році).

Починаючи з 1959р. на кафедрі під керівництвом Н.Ю.Тобілевича, І.І.Саганя, і І.М.Федоткіна розгорнуто виконання науково-дослідних робіт за госпдоговірною тематикою з цукровими і спиртовими заводами, що забезпечило створення необхідної бази для розгортання підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.


Розвиток кафедри промислової теплоенергетики

В 1965 році на базі викладацького складу кафедри теплоенергетики було створено дві кафедри: випускову кафедру промислової теплоенергетики та загальноінженерну кафедру теоретичної та загальної теплотехніки.

Кафедра промислової теплоенергетики відповідала за підготовку інженерів-промтеплоенергетиків.

Доц. Н.Ю.Тобілевич (з 1972 року –професор після захисту в 1969 році докторської дисертації) продовжував очолювати кафедру промислової теплоенергетики до 1986 року.

У 1974 р. після реформування кафедри спецобладнання харчових виробництв на кафедру промислової теплоенергетики передані лабораторія холодильної техніки, всі дисципліни цього профілю та викладачі.

Протягом 1965-1986р. на кафедрі працювали:

 • д.т.н., проф.І.І.Сагань, викладав дисципліну "Тепловикористовуючі установки";
 • к.т.н., доц. В.Т.Гаряжа, викладав дисципліну "Теплосилове господарство цукрових заводів";
 • к.т.н., доц. В.І.Частухін, викладав дисципліну "Парогенератори";
 • к.т.н., доц. Б.А.Матвієнко, викладав дисципліни "Промислові печі", "Теплосилове господарство цукрових заводів", "Тепловикористовуючі установки";
 • к.т.н., доц. М.О.Прядко, викладав дисципліни "Теплопостачання", "Проектування і експлуатація теплоенергетичнихустановок","Теплосилове господарство цукрових заводів";
 • к.т.н., доц. Ю.Г.Поржезінський, викладав дисципліни "Хімічні та термічні методи очищення води", "Котельні установки", "Паливо і теорія горіння";
 • к.т.н., доц. О.О.Ткаченко, викладав дисципліни "Проектування і експлуатація теплоенергетичних установок", "Високотемпературні теплотехнологічні процеси і установки";
 • ст. викл. М.М.Зуб, викладав дисципліну "Парові турбіни";
 • к.т.н., доц. М.Ф.Поляков, викладав дисципліну "Холодильна техніка";
 • к.т.н., доц. В.І.Гоштовт, викладав дисципліни "Холодильні машини та установки", "Системи виробництва та розподілуенергоносіїв", "Установки трансформації теплоти та процеси охолодження";
 • к.т.н., доц. Д.О.Столяр, викладав дисципліни "Водопостачання та очищення промислових стоків", "Захист навколишнього середовища від шкідливих викидів ТЕС";
 • к.т.н., доц. В.І.Павелко, викладав дисципліни "Холодильна техніка", "Теплопостачання";
 • к.т.н., ст. викл. М.О.Масліков, викладав дисципліни "Вступ до фаху", "Основи наукової творчості", "Котельні установки";
 • к.т.н., асист. В.М.Філоненко, викладав дисципліну "Теплові електростанції";
 • асист. Є.С.Сапов, викладав дисципліну "Холодильна техніка".

В цей період була проведена реконструкція кафедри, відремонтовані та оновлені лабораторії, оснащені сучасними вимірювальними приладами. Кафедра отримала звання "Зразкова" за досягнуті успіхи у соціалістичному змаганні кафедр КТІХП.

З 1965 року розпочата підготовка інженерів-промтеплоенергетиків за заочною формою навчання, перший випуск яких у кількості 11 чоловік відбувся в 1971 році. Це вимагало від колективу кафедри значних зусиль для методичного забезпечення навчального процесу для студентів-заочників з усіх профілюючих дисциплін кафедри. Ця робота постійно виконується з урахуванням змін навчальних планів та обумовлених ними змін переліку дисциплін кафедри та обсягу часу для їх вивчення.

Кафедра щорічно приймала 2 групи на денне і 1 групу на заочне навчання. Традиційним стало щорічне занесення прізвищ всіх випускників на кафедральний стенд.

З часу утворення кафедри промислової теплоенергетики як випускової об’єктивно визначились такі основні напрямки науково-дослідної роботи, якими започатковано і розвинуто наукову школу кафедри, а саме:

 1. Дослідження робочих процесів при випаровуванні та нагріванні робочих середовищ харчових технологій з метою розробки високоефективних випарних та теплообмінних апаратів і удосконалення на їх основі систем теплоенерговикористання в харчовій промисловості.
 2. Удосконалення обладнання і систем з виробництва і використання теплової енергії на підприємствах харчової промисловості.

Фундатор наукової школи кафедри – доктор технічних наук, професор Н. Ю. Тобілевич.

Керівниками і виконавцями наукових досліджень являлись викладачі, аспіранти, студенти, а також науково-технічні працівники – штатні співробітники, виконавці госпдоговірної тематики кафедри та науковці, прикріплені до кафедри для виконання дисертаційних робіт.

В 60-70-х роках минулого століття виконали і захистили кандидатські дисертації:

 • під науковим керівництвом проф. Н.Ю.Тобілевича – І.М. Федоткін (1961рік), В.Т.Грицак (1966 рік), Б.А.Матвієнко (1968 рік), М.О.Прядко (1968 рік), О.О.Ткаченко (1968 рік), О.П.Гордієнко (1968 рік), О.М.Сірий (1969 рік), В.В.Кулик (1972 рік), Д.О.Столяр (1975 рік);
 • під науковим керівництвом проф. І.І.Саганя – С.Й.Ткаченко (1966 рік), Ю.Г.Поржезінський (1968 рік), Ю.Д.Петренко (1970 рік), В.О.Карась (1971 рік), Ю.К.Пінчук (1972 рік), Ю.С.Разладін (1973 рік), О.А.Дуднік (1977 рік);
 • під науковим керівництвом доц. В.Т.Гаряжі – Ю.Г.Артюхов (1972 рік), В.І.Павелко (1973 рік), В.Р.Кулінченко (1974 рік), Б.Г.Дідушко (1981рік).

В цей же період часу захистили докторські дисертації:

 • Н.Ю.Тобілевич на тему "Дослідження робочих процесів при випаровуванні цукрових розчинів"( 1969 рік);
 • І.І. Сагань на тему "Інтенсифікація і оптимізація роботи теплообмінних пристроїв харчової промисловості"(1971 рік).

В 1986 році кафедру очолив доц. М.О.Прядко (з 1988 року – професор).

З 1986 року по данний час на кафедрі працювали і працюють штатні викладачі:

 1. проф. Н.Ю.Тобілевич, викладав курси "Теплові електричні станції" керував дипломним проектуванням, працював до 1999 року;
 2. проф. М.О.Прядко, викладає курси "Проектування і експлуатація теплоенергетичних установок","Теплофікація і теплові мережі", "Тепло технологія харчових виробництв", "Джерела і системи теплопостачання" ;
 3. доц. В.Т.Гаряжа, викладав курс "Теплосилове господарство цукрових заводів", працював до 2001 року;
 4. доц. Б.А.Матвієнко, викладав курси "Промислові печі", "Теплосилове господарство цукрових заводів", працював до переходу в 1987 році на роботу директором інституту підвищення кваліфікації керівних інженерно-технічних працівників Держхарчопрому УРСР;
 5. доц. Ю.Г.Поржезінський, викладає курси "Хімічні та термічні методи очищення води", "Котельні установки","Основи хімії палива і води","Кондиціювання повітря";
 6. доц. О.О.Ткаченко, викладав курси "Проектування і експлуатація теплоенергетичних установок", "Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки";
 7. доц. В.І.Гоштовт, викладав курси "Холодильні машини та установки", "Проектування холодильних установок", "Ремонт, монтаж холодильних машин та установок", "Холодильне обладнання галузей АПК";
 8. доц. М.О.Масліков, викладає курси "Котельні установки", "Експлуатація та налагодження теплоенергетичного обладнання", "Промислові випробовування теплоенергетичного обладнання", "Теплосилове господарство цукрових заводів", "Теплотехнічний експеримент";
 9. доц. В.І.Павелко, викладає курси "Теплофікація і теплові мережі", "Теплотехнологія харчових виробництв", "Теплосилове господарство цукрових заводів";
 10. доц. Д.О.Столяр, викладав курси "Водопостачання та очищення промислових стоків", "Захист навколишнього середовища", працював по 2003 рік до виходу на пенсію;
 11. доц. В.М.Філоненко, викладає курси "Нагнітачі та теплові двигуни", "Джерела енергопостачання промислових підприємств", "Енергетичний аудит промислового підприємства";
 12. доц. В.П.Петренко, викладає курси "Теплотехнологічні процеси та установки", "Інтенсифікація тепломасообміну в апаратах харчової промисловості і в холодильних машинах";
 13. доц. С.М.Василенко, викладав курси "Гідрогазодинаміка", "Теплофікація і теплові мережі", "Теплохолодопостачання", працював на кафедрі до 1999 року, до переходу на посаду завідувача кафедри теплотехніки;
 14. доц. Я.І.Засядько, викладає курси "Холодильні установки", "Теорія перенесення імпульсу, енергії, маси", Холодильне обладнання переробних галузей АПК", "Нетрадиційні методи отримання енергії";
 15. доц. А.В.Форсюк, викладає курси "Теоретичні основи холодильної техніки", "Холодильні машини";
 16. доц. М.М.Масліков, викладає курси "Кріогенна техніка і технології", "Основи холодильних технологій";
 17. доц. В.Ф.Мокляк, викладае курси "Проектування і експлуатація теплоенергетичних установок", "Захист навколишнього середовища", "Термотрансформатори"
 18. ст. викл. В.І.Бурлака, викладав курси "Кондиціювання повітря", "Кондиціювання повітря та вентиляція", веде практичні та лабораторні заняття з курсу "Теплотехнологічні процеси та установки" та виконує інші види навчальної роботи;
 19. доц. В.О.Бойко, викладає курс "Високотемпературні процеси та установки"та виконує інші види навчальної роботи;
 20. доц. О.Ю. Пилипенко викладає курси "Проектування холодильних установок", "Ремонт, монтаж холодильних машин та установок";
 21. асист. А.П. Францішко веде практичні та лабораторні заняття з курсів "Теплотехнологічні процеси та установки" "Котельні установки"; "Нагнітачі та теплові двигуни"
 22. доц. М.М. Мирошник веде практичні та лабораторні заняття з курсів "Теплотехнологічні процеси та установки" "Котельні установки";
 23. доц. О.М. Рябчук викладає курс "Кондиціювання повітря", веде практичні та лабораторні заняття з курсів "Теплотехнологічні процеси та установки", "Котельні установки"; "Нагнітачі та теплові двигуни"; "Джерела енергопостачання промислових підприємств", "Енергозбереження в теплотехнологічних процесах"

Крім того, на умовах позаштатного сумісництва до викладацької роботи на кафедрі залучені доц. С.В.Барановська, інженери А.І.Заславський, С.Г.Потапов, аспірант І.С. Ковтун.

В різний час очолювали Державну екзаменаційну комісію з атестації інженерів-промтеплоенергетиків випускники кафедри, інженери – промтеплоенергетики В.П. Щуцький, В.І. Христенко, М.Н. Дзюбенко, І.Я., Сірик, А.В. Закревський, кандидат технічних наук В.П. Марценко.

Починаючи з 80-тих років на кафедрі захищені кандидатські дисертації, виконані під науковим керівництвом:

 • проф. Н.Ю.Тобілевича – М.О.Масліков (1980 рік), В.М.Філоненко (1982 рік), В.О.Ардашев (1983 рік), Я.І.Засядько (1984 рік);
 • проф. І.І.Саганя – І.С.Черкунов;
 • проф. М.О.Прядка – В.П.Петренко (1986 рік), С.М.Василенко (1986 рік), В.І.Баранов (1986 рік), А.В.Форсюк (1996 рік), М.М.Масліков (1999 рік);
 • доц.В.Т.Гаряжі – Ю.М.Журбицький (1986 рік);
 • доц.С.М.Василенко – О.Б.Рогоза (1999 рік).

В 1986 році М.О.Прядком захищена докторська дисертація на тему "Удосконалення теплообмінних апаратів і установок харчових виробництв".

В основі підбору науково-викладацьких кадрів кафедри завжди були їх високий професіоналізм, порядність, патріотизм, глибока повага до студентів.

Так, аспірантами, а потім і викладачами кафедри, стали Ленінські стипендіати М.О.Прядко, М.О.Масліков, С.М.Василенко, А.В.Форсюк, відмінники навчання Ю.Г.Поржезінський, В.І.Павелко, В.М.Філоненко, В.П.Петренко, М.М.Масліков, В.О.Бойко. Відмінники навчання О.Б.Рогоза та І.Г.Бірюков одержували стипендію ім. В.Д.Попова. Всі вони почали займатися науковою роботою у студентські роки, виступали з доповідями на наукових конференціях, їх доповіді відзначалися дипломами та преміями. Рішенням Державної екзаменаційної комісії їх було рекомендовано до вступу в аспірантуру.

З 1993 року при кафедрі функціонує науково-виробниче підприємство "Енерготехнологія", в якому науково-технічний потенціал членів кафедри реалізується для розв'язання теплоенергетичних проблем промислових підприємств.

В 1998 році на базі кафедри промислової теплоенергетики створено "Інститут проблем енергетики в харчовій промисловості"–перший спеціалізований науково-інженерний підрозділ нашого університету.

На базі наукового потенціалу кафедри в 1976 році створено спеціалізовану вчену раду під головуванням проф. Н.Ю.Тобілевича для проведення захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук зі спеціальностей 05.14.04 – "Промислова теплоенергетика" та 05.18.12 "Процеси та апарати харчових виробництв".

В 1994 році ВАКом України затверджена спеціалізована вчена рада, що одержала право здійснювати державну атестацію кандидатських дисертацій зі спеціальностей 05.14.04 "Промислова теплоенергетика" та 05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів та виробництв" під головуванням проф. М.О.Прядка, яка після перезатвердження в 2005 році продовжує свою роботу.

З 13 членів спеціалізованої вченої ради –6 вихованців кафедри.

Кафедра продовжує роботу з оновлення лабораторної бази: реконструйована лабораторія тепломасообмінних процесів і установок; реконструюється лабораторія холодильної техніки; розробляється проект будівництва лабораторного корпусу кафедри; створюється клас обчислювальної техніки, де буде розміщено16 об'єднаних у локальну мережу сучасних персональних комп'ютерів.

З перехом на ступеневу підготовку фахівців викладачами кафедри виконана велика робота з перегляду існуючих і створенню нових робочих програм дисциплін та навчальних планів підготовки бакалаврів,спеціалістів і магістрів.

У 1993р. кафедра разом з університетом пройшла акредитацію за 4 рівнем і отримала ліцензію на підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності "Промислова теплоенергетика та енергозбереження" у кількості 75 чол. на рік.

В 1997 році на кафедрі розпочата підготовка фахівців зі спеціальності "Холодильні машини і установки" як за стаціонарною, так і за заочною формою навчання.

Це стало новим, важливим етапом подальшого розвитку кафедри і вимагало великих зусиль колективу кафедри щодо навчально_методичного та матеріальнотехнічного забезпечення підготовки фахівців з нової спеціальності, розвитку наукової тематики.

Викладацький склад, що забезпечує на належному рівні всі складові навчального процесу з дисциплін теоретичного та професійного спрямування, передбачених навчальним планом підготовки фахівців з холодильних машин та установок, кафедра мала в особі висококваліфікованого фахівця з холодильної техніки доц. В.І.Гоштовта та молодих доцентів А.В.Форсюка і М.М.Маслікова, заздалегідь зорієнтованих на викладання курсів холодильного спрямування. Пізніше до них приєднався доц. Я.І.Засядько, що пройшов солідну школу експлуатації новітніх систем виробництва і споживання холоду.

Крім зазначених викладачів до навчального процесу залучається інженер А.І. Заславський, асистент, О.Ю. Пилипенко, аспірант І.С. Ковтун.

Зусиллями співробітників кафедри, і,перш за все, доц. В.І.Гоштовта, була створена лабораторна база з основних, передбачених навчальним планом, дисциплін у виділеному ректоратом приміщенні А-122, яка постійно розширюється і удосконалюється.

У 2002 році відбувся перший випуск спеціалістів з холодильних машин та установок. Одержали дипломи 23 фахівці стаціонарної форми навчання та 11 фахівців заочної форми навчання.

У 1998 році кафедра разом з університетом успішно пройшла державну атестацію і отримала ліцензію на підготовку фахівців у зазначеному обсязі на наступні 5 років.

У 2001 році вчена рада університету, в звязку з завершенням підготовки до першого випуску спеціалістів з холодильних машин та установок, прийняла рішення про перейменування кафедри "Промислової теплоенергетики" на кафедру "Теплоенергетики та холодильної техніки".

У 2003 році кафедра повторно акредитована на право підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальностей "Теплоенергетика" та "Холодильні машини та установки" до 2013 року.

За час існування кафедри теплоенергетики та холодильної техніки як випускової підготовлено більше 2500 інженерів теплоенергетиків та більше 400 інженерів з холодильних машин та установок.

За час існування кафедри як випускової її колектив відчував постійну увагу і допомогу з боку ректорату.

Як уже зазначалося, підготовка інженерів-промтеплоенергетиків була розпочата за ініціативи директора інституту в 1947-1962 роках доц. П.Д.Федорова, який в 1960 році провів персональний розподіл на роботу інженерів – промтеплоенергетиків першого випуску.

В 1963-1970 роках ректором інституту працював доц. І. Г.Грицюк.

В 1970-1973 роках ректором КТІХП був проф. І. М.Федоткін.

В 1974 році ректором інституту став професор, академік Української академії аграрних наук І.С.Гулий, який пропрацював на цій посаді до 2003 року. Ректор І.С.Гулий підтримав ініціативу кафедри щодо підготовки в університеті фахівців з холодильних машин та установок, яка була розпочата в 1997 році. І.С.Гулий, в межах існуючих в університеті можливостей, всіляко сприяв матеріально-технічному забезпеченню підготовки фахівців з нової спеціальності, зокрема, виділив приміщення для створення нової лабораторної бази та кошти на її оснащення.

Колектив кафедри постійно відчуває увагу ректора Національного університету харчових технологій проф. А.І.Українця до кафедральних проблем та допомогу у їх розвязанні.

В 2011 році ректором університету став професор С.В. Іванов. Завдяки його сприянню виконано капітальний ремонт додаткових приміщень, в одному планується комп’ютерний клас, в інше перенесена лабораторія хімічної обробки води.

За часів директорства доц. П. Д. Федорова підготовка інженерів-промтеплоенергетиків проводилась на механічному факультеті. Їх першим деканом був доц. М.О. Бузикін, а заступником декана – старший викладач І.М.Ніколайчук.

Доц. М.О.Бузикін, як декан, випустив перших інженерів-промтеплоенергетиків в складі механічного факультету.

Підготовка інженерів-промтеплоенергети ків в складі механічного факультету продовжувалась до 1963 року. Його деканом з 1960 року став доц. Г.С.Демчук.

В лоні механічного факультету зі студентів-механіків 1958 року набору в 1960 році розпочато підготовку інженерів з автоматизації та комплексної механізації хіміко-технологічних процесів, перший випуск яких відбувся в 1963 році.

Тоді ж, в 1963 році, було створено факультет теплоенергетики та автоматизації (ТЕА), який об єднав підготовку інженерів з промислової теплоенергетики та автоматизації.

Першим деканом факультеут ТЕА став доц. П.А.Куліш, який очолював деканат до 1966року,а заступником декана був доц. В.П. Тройно.

З 1966 по 1971 рік деканом факультету ТЕА був доцент кафедри автоматизації А.М.Чорний, а заступником декана – доцент кафедри промислової теплоенергетики Б.А.Матвієнко.

З 1971 по 1973 рік деканом факультету ТЕА працював доцент кафедри автоматизаціїС.І.Сіренко, а заступниками декана – доцент кафедри теплотехніки О.Ф.Буляндра, після нього – доцент кафедри автоматизації А.П. Ладанюк.

В 1974 році факультет ТЕА було розформовано і підготовка інженерів-промтеплоенергетиків здійснювалась в новоутвореному факультеті "Машини і апарати харчових виробництв"(МАХВ).

Деканом факультету МАХВ було обрано доцента кафедри деталей машин Й.І.Сторіжка, а заступником декана, відповідальним за роботу зі студентами-промтеплоенергетиками, доцента кафедри промислової теплоенергетики М.О.Прядка. З 1976 по 1978 рік – заступником декана працював старший викладач кафедри промислової теплоенергетики М.М.Зуб.

В 1978 році було створено енергетичний факультет, в якому готувались інженери-промтеплоенергетики, інженери з автоматизації та інженери-електрики.

Першим деканом енергетичного факультету було обрано доцента кафедри промислової теплоенергетики М.О.Прядка, заступником декана призначено асистента кафедри автоматизації О.І. Левченка.

У 1982 році енергетичний факультет очолив доцент кафедри автоматизації О.І.Левченко.

У 1985-1988 роках деканом факультету працював доцент кафедри промислової теплоенергетики М.О.Масліков.

З 1988 по 2003 рік деканом енергетичного факультету працював доцент кафедри промислової теплоенергетики Д.О.Столяр.

З 2003 року по даний час деканом енергетичного факультету працює доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки М.О.Масліков, заступником декана працює доцент кафедри електротехніки В.П. Шуліка.

З 1981 по 2001 рік заступником декана енергетичного факультету працював доцент кафедри теплотехніки В.О.Карась.

З часу створення енергетичного факультету незмінним секретарем деканату енергетичного факультету працює З.В. Ярмакова.

Великий особистий внесок у виховання студентів-теплоенергетиків багатолітнього заступника декана енергетичного факультету з виховної роботи доцента кафедри теплотехніки Е.Є. Шумської, яка і як викладач тривалий час працювала зі студентами-теплоенергетиками.

Старший викладач кафедри електротехніки Є.С.Шпичечко доклала багато зусиль до розвитку художньої самодіяльності енергетичного факультету, активними учасниками якої завжди були студенти-теплоенергетики.

Керівниками і організаторами громадської роботи зі студентами енергетичного факультету, в тому числі і зі студентами-теплоенергетиками, впродовж багатьох років були доцент кафедри автоматизації І.В.Ельперін та старший викладач кафедри електротехніки Е.С.Григор’єв.

Слід відзначити, що колектив кафедри зробив вагомий внесок в розвиток нашого вищого навчального закладу, в авторитеті і сьогоднішньому статусі якого відчутна доля зусиль співробітників кафедри. Про це яскраво свідчить і той факт, що співробітники кафедри працювали на відповідальних університетських посадах, а саме:

 • доц. О.О.Ткаченко протягом 5 років працював проректором з вечірнього та заочного навчання;
 • доц. В.Т.Гаряжа протягом 10 років працював проректором з наукової роботи;
 • проф. М.О.Прядко протягом 14 років працював проректором з наукової, навчально_виховної роботи;
 • доц. Я.І.Засядько працював проректором з міжнародної науково-педагогічної роботи;
 • доценти М.О.Прядко, М.О.Масліков, Д.О.Столяр працювали деканами енергетичного факультету, а М.О.Масліков і сьогодні працює на цій посаді.

Заступниками деканів факультетів працювали доценти Б.А.Матвієнко, М.О. Прядко, ст.викл. М.М.Зуб. Сьогодні заступником декана енергетичного факультету працює доц. А.В. Форсюк.

Доц. М.М.Масліков працює начальником навчально-організаційного відділу навчально-методичного управління НУХТ.

Доценти кафедри Д.О.Столяр. М.М. Масліков, Я.І. Засядько виконували обов’язки відповідальних секретарів приймальної комісії, а доц. В.І.Павелко – заступника секретаря приймальної комісії.


Завідувачі кафедри з часу її утворення і по сьогодні

Професор

Швецов Петро Дмитрович

Завідувач випусков кафедри теплоенергетики в 1957-1963 роках.

Народився в 1887 році в м. Катеринополі Звенигородського повіту Київської губернії. Батьки домовласники в м. Києві.

В 1904 році закінчив Київське реальне училище. Вищу освіту одержав, навчаючись в 1904-1906 роках в Київському політехнічному інституті (КПІ), в 1906-1910 роках у вищому технічному училищі в м. Дармштадт, Німеччина, в 1910-1912 роках – в КПІ.

Педагогічну діяльність розпочав в 1917 році – викладав на курсах ради профспілок технічне креслення і машинознавство. З 1923 по 1927 рік викладав в механічному технікуму парові турбіни, машинознавство і теплосилові установки. З 1926 по 1931 рік викладав в КПІ спецкурс парових турбіні керував дипломним проектуванням.

В 1930-1931рр. – завідував кафедрою парових турбін КПІ і працював деканом теплотехнічного факультету.

26 січня 1931 року П.Д.Швецова було заарештовано і притягнуто до сумнозвісного процесу "Промпартії". В серпні 1931 року як фахівця-енергетика його направлено в Донбас, де він пропрацював до 1936 року на посадах старшого інженера капітального будівництва, начальника експлуатації Донбасенерго, технічного директора, головного інженера і заступника керуючого Донбасенерго. В 1935 році нагороджений Почесною грамотою ЦВК СРСР за відмінне керівництво енергосистемою Донбасу.

 В 1936 році наказом наркому важкої промисловості переведений в Київ на посаду головного інженера, заступника керуючого Київенерго, на якій працював до 1941 р. Під керівництвом П.Д.Швецова розпочата теплофікація м. Києва будівництвом в 1940 р. 3-х магістралей теплових мереж довжиною 23 км.

В цей же час П.Д.Швецов викладав в КПІ курс "Технологія турбінобудування".

Під час війни налагоджував електрогосподарство оборонного заводу №60, а з 1943 р. – відбудовував енергопостачання в м.Грозному, за що нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради Чечено-Інгушетської АРСР.

В грудня 1943 року призначений головним інженером, заступником керуючого Київенерго.

В 1944 р. Президія Всеукраїнської Академії Наук (ВУАН) затвердила П.Д.Швецова членом вченої ради інституту енергетики ВУАН, в якому він працював за сумісництвом по 1955 рік.

З 1945 року викладав в КТІХП курс парових турбін.

6 липня 1946 року П.Д.Швецову присвоєне вчене звання професора.

19 листопада 1946 року затверджений на посаді завідувача загально інженерної кафедри теплотехніки КТІХП, на якій працював по 1957 рік.

З 1958 року по 1 травня 1963 року – завідувач випускової кафедри теплоенергетики.

З 1936 р. по 1941 р. і з 1944 р. по 1961 р. П.Д.Швецов очолював в КПІ державну екзаменаційну комісію з випуску інженерів-теплоенергетиків.

Під керівництвом професора Швецова П.Д. кафедра теплоенергетики КТІХП забезпечила підготовку інженерів_промтеплоенергетиків, починаючи з першого випуску в 1960 році.

П.Д.Швецов є автором 70 наукових праць і книг "Предупреждение аварий парових турбин", "Ремонт, ревизия и эксплуатация паровых двигателей", а також розділу "Паровые турбины" в довіднику з наладки паросилових установок.

Нагороджений 2 медалями та значками відмінника харчової промисловості та Міністерства електростанцій.

Професор П.Д.Швецов помер в 1967 році.

Професор

Тобілевич Назар Юрійович

Завідувач кафедри промислової теплоенергетики в

1963-1986 роках.

Н.Ю. Тобілевич народився 3 липня 1909 року в с.Миколаївка, Великовисківського (тепер – Кіровоградського) району Кіровоградської області.

Трудову діяльність розпочав у 1926 році трактористом.

В 1926-1929 роках навчався у політехнічній профшколі м. Мелітополя, після закінчення якої працював майстром, змінним інженером, начальником цеху заводу "Вуглехім" в Донецькій області.

В 1931-1932 роках проходив дійсну військову службу, після закінчення якої завідував бюро рацпропозицій кондфабрики ім. К.Маркса та змінним хіміком фармацевтичного заводу ім. Ломоносова.

В 1933 році Н.Ю.Тобілевич вступив до Київського інженерно-меліоративного інституту, а в вереснв 1934 року перевівся на механічний факультет Київського хіміко-технологічного інституту харчової промисловості (пізніше – КТІХП), який закінчив у 1938 році, одержавши диплом з відзнакою інженера-механіка.

Після закінчення інституту Н.Ю.Тобілевич працював старшим інженером групи парових котлів Київського філіалу Всесоюзного науково-дослідного інституту цукру (КФ ЦИНСа). З вересня 1939 року по грудень 1940 року проходив дійсну військову службу в штабі Південно-Західного фронту.

Після демобілізації до початку війни продовжив роботу в КФ ЦИНСа. Від початку війни перебував у діючій армії, в жовтні 1941 року був поранений, потрапив у полон, звільнився з нього.

З листопада 1943 р. по січень 1946 р. Н.Ю.Тобілевич працював в Київенерго, а з 1946 р. Він повернувся на роботу у КФ ЦИНСа, де працював до 1958 року на посадах ст. інженера, молодшого, а потім старшого наукового співробітника лабораторії котельних установок та теплоенергетичної лабораторії.

У вересні 1958 року за результатами конкурсу Н.Ю.Тобілевич зарахований на посаду доцента кафедри теплоенергетики КТІХП.

1 травня 1963 року очолив кафедру теплоенергетики, а з лютого 1965 року – кафедру промислової теплоенергетики, якою завідував по 1986 рік.

З 1986 р. по 1999 р. працював професором кафедри промислової теплоенергетики.

Під керівництвом Н.Ю.Тобілевича колектив кафедри промислової теплоенергетики постійно працював над створенням та удосконаленням методичного забезпечення навчального процесу, зокрема, курсового і дипломного проектування, практичної підготовки студентів-теплоенергетиків стаціонарної, а з 1966 року – і заочної форми навчання.

У 1949 році Н.Ю.Тобілевич захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження теплообміну при кипінні в трубах води і водних розчинів цукру і кухонної солі".

У 1969 році Н.Ю.Тобілевич захистив докторську дисертацію на тему "Дослідження робочих процесів при випарюванні цукрових розчинів".

У 1972 році затверджений у вченому званні професора.

Н.Ю.Тобілевич – видатний вчений в галузі теплообміну і гідродинаміки в теплообмінній апаратурі. На підставі результатів виконаних досліджень тепло гідродинамічних процесів в контурі з багатократною природною циркуляцією Н.Ю.Тобілевичем і М.О.Кичігіним запропоноване критеріальне рівняння для визначення інтенсивності тепловіддачі при кипінні в вертикальних трубах, яке визнане науковою громадськістю як рівняння Кичігіна-Тобілевича.

Н.Ю.Тобілевичем заснована наукова школа з дослідження робочих процесів при нагріванні і випаровуванні розчинів з метою створення високоефективних випарних апаратів і теплообмінників та розробки і впровадження на їх основі досконалих систем теплоенерговикористання в харчовій промисловості. Вона стала фундаментом підготовки науковопедагогічних кадрів кафедри. Зокрема, під керівництвом Н.Ю.Тобілевича виконали дослідження теплообміну і гідродинаміки в робочих каналах випарників з багатократною природною циркуляцією і успішно захистили дисертації аспіранти І.М.Федоткін, І.М.Засядько, О.О.Ткаченко, М.О.Прядко, Б.А.Матвієнко, Ю.Г.Поржезінський, О.И.Сірий, В.О.Карась, О.Н.Сірий.

Одержані результати та результат виконаних особисто Н.Ю.Тобілевичем унікальних досліджень закономірностей накипеутворення в промислових випарних апаратах шести цукрових заводів протягом кількох виробничих сезонів лягли в основу запропонованої і впровадженої ним науково обґрунтованої методики теплових розрахунків випарних апаратів з багатократною природною циркуляцією.

Н.Ю.Тобілевич є співкерівником комплексу наукових досліджень теплообміну, гідродинаміки в двофазних потоках з великим об'ємним паровмістом, що відповідають умовам роботи довготрубних випарних каналів різних гідравлічних схем. Результати цих досліджень, виконаних М.О.Масліковим, В.О.Ардашевим, В.М.Філоненком, Я.І.Засядьком, В.П.Петренком, С.М.Василенком, стали науковою базою створення однопрохідних випарних апаратів.

Н.Ю.Тобілевич – автор систематизованої методики розрахунку теплових схем цукрових заводів. За його безпосередньої участі виконані роботи з вдосконалення систем  теплоенерговикористання близько 60-ти цукрових заводів України.

Н.Ю.Тобілевич є автором близько 200 наукових праць, в тому числі 11 винаходів.

Н.Ю.Тобілевич був всебічно ерудованою людиною, людиною честі, твердих переконань і принципів. Він – великий патріот України, який приймав близько до серця всі її успіхи і невдачі.

Н.Ю.Тобілевич нагороджений орденом Вітчизняної війни, медалями "Ветеран праці", "на честь 1500-річчя Києва". За заслуги в галузі вищої освіти СРСР нагороджений нагрудним знаком Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР "За отличные успехи в работе".

З 1999 року як видатний діяч науки і техніки України Н.Ю.Тобілевич одержував стипендію Президента України.

Помер Н.Ю.Тобілевич в 2001 році на 92-му році життя. Його прах спочиває на кладовищі хутора "Надія", що в Кіровоградській області, – родинного хутора славетних Тобілевичів.

Професор

Прядко Микола Олексійович

Завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної

техніки з 1986 року по даний час.

М.О.Прядко народився 22 грудня 1937 року в м. Полонному Хмельницької області.

Після закінчення середньої школи в 1954 році вступив до Київського технологічного інституту харчової промисловості на механічний факультет для навчання за спеціальністю "Промислова теплоенергетика", яке завершив в 1960 році і одержав диплом з відзнакою інженера-промтеплоенергетика.

Після закінчення інституту М.О.прядко за направленням працював на пусковому Дубенському цукровому заводі на посаді чергового інженера ТЕЦ, в травні 1961 року переведений на роботу на Борщівський цукровий завод, який лише будувався, де працював під час монтажу, пуску і експлуатації протягом трьох років на посадах старшого теплотехніка і начальника ТЕЦ.

У травні 1964 року став аспірантом кафедри промислової теплоенергетики КТІХП.

Після закінчення аспірантури працював старшим інженером, асистентом, старшим викладачем, а з 1972 року – доцентом кафедри промислової теплоенергетики КТІХП.

М.О.Прядком виконані дослідження теплообміну, гідродинаміки, накипеутворення для умов роботи кип'ятильників брагоректифікаційних установок спиртових заводів. На основі одержаних результатів створена науково обґрунтована методика теплогідродинамічних розрахунків кип'ятильників, розроблені їх оптимальні конструкції і теплові схеми браго ректифікаційних установок, які впроваджені на 16 спиртових заводах.

У 1968 році М.О.Прядко захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження теплообміну при кипінні водно-спиртових сумішей і напівпродуктів спиртового виробництва" (науковий керівник проф. Н.Ю.Тобілевич).

З 1978 по 1982 рік М.О.Прядко працював деканом новоутвореного енергетичного факультету КТІХП.

Під науковим керівництвом М.О.Прядка і проф. Н.Ю.Тобілевича виконано комплекс робіт з дослідження процесів теплообміну, гідродинаміки при кипінні і конденсації в робочих каналах однопрохідних випарних апаратів (ОВА) та накипеутворення на моделях ОВА 4-х гідравлічних схем при їх роботі на реальних середовищах випарних установок. На базі одержаних результатів розроблені та пройшли промислове випробування конструкції ОВА з підйомним і опускним рухом двофазного потоку та запропоновані науково-технічні рішення з ефективного їх використання в системах теплоенерговикористання цукрових заводів.

В 1986 році М.О.Прядко захистив докторську дисертацію на тему " Удосконалення теплообмінних апаратів і установок харчової промисловості" (науковий консультант проф. Н.Ю.Тобілевич).

В 1988 році М.О.Прядку присвоєне вчене звання професора.

З 1987 року працював на посаді проректора КТІХП з наукової роботи, з 1991 р. по 1996 р.

– проректора з навчально_виховної роботи, з 1996 р. по 1999 р. – проректора з навчально-виховної та наукової роботи, з 1999 р. по 2001 р. – проректора з навчально_виховної роботи.

З 1986 р. М.О.Прядко завідує кафедрою промислової теплоенергетики, а з 2001 року і по

даний час – кафедрою теплоенергетики та холодильної техніки НУХТ.

За ініціативою М.О.Прядка при кафедрі промислової теплоенергетики створено науково-

виробниче підприємство "Енерготехнологія" та "Інститут проблем енергетики в харчовій

промисловості".

М.О.Прядко є співавтором монографії "Физико-химические процессы сахарного производства" та навчальних посібників "Теплове господарство цукрових заводів", "Теплові мережі" і "Основи теплотехнології цукрового виробництва".

В 1991 році М.О.Прядка обрано академіком Академії Інженерних Наук України.

В 1998 році М,О.Прядку присвоєне почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

В цьому ж році йому разом з групою вчених університету за "Цикл праць з наукового обґрунтування, розроблення та впровадження ресурсозберігаючих технологій та апаратури для ректифікації спирту" присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.

М.О.Прядко з 1976 року був членом спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності "Промислова теплоенергетика", а з 1994 року по даний час є головою спеціалізованої вченої ради, що здійснює державну атестацію кандидатських дисертацій зі спеціальностей "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика" та "Автоматизація технологічних процесів та виробництв". Крім того він є членом спеціалізованої вченої ради, що здійснює державну атестацію докторських дисертацій зі спеціальності

"Процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв".

В 1974, 1979, 1984, 1990 роках М.О.Прядко перебував у відрядженні в Республіці Куба згідно планів навчально-наукового співробітництва між вищими навчальними закладами СРСР і Республіки Куба, а в 1976-1977 роках працював за контрактом в Центральному Університеті Лас Вільяс. Керував науковою роботою трьох кубинських викладачів.

М.О.Прядко є автором 180 друкованих праць, з них 24 авторських свідоцтв та патентів.

Під керівництвом М.О.Прядко виконано і захищено 9 кандидатських дисертацій, в тому числі 3

 

Сделано в ECHO