Історія

Створення випускової кафедри

В 50-тих роках минулого століття в СРСР розпочалося енергетичне переозброєння цукрової промисловості.

Суть його полягала в заміні фізично та морально застарілих парових котлів з низькими параметрами пари після них та парових машин, як основного джерела механічної енергії, із загальними – через трансмісійні пристрої, приводами обладнання цукрових заводів, на парові котли середніх параметрів і турбогенераторні установки з будівництвом ТЕЦ при цукрових заводах. Останні забезпечували потреби в технологічній парі підвищеного тиску (порівняно з тиском пари після парових машин) та повністю потребу в електричній енергії, необхідній для впровадження індивідуальних електричних приводів обладнання цукрових заводів та забезпечення комунально-побутових потреб призаводських селищ.

В цей же час в СРСР та Україні розпочалось інтенсивне будівництво нових та реконструкція діючих цукрових заводів зі збільшенням, як правило, їх продуктивності, енергозабезпечення яких базувалось на новозбудованих чи реконструйованихТЕЦ.

Для забезпечення надійної і грамотної експлуатації нового енергетичного обладнання, що продукувало і використовувало енергетичну пару середніх параметрів, на нових та реконструйованих цукрових заводах,а також здійснення реконструкції енергетичної бази та систем теплоенерговикористання діючих цукрових заводів необхідні були інженерні кадри теплоенергетичного профілю з належним рівнем підготовки.

Окрім того, такі спеціалісти були необхідні для відповідних проектних, науково-дослідних, налагоджувальних установ та будівельно-монтажних організацій, а також як фахівці з впорядкування і підвищення ефективності енергогосподарств підприємств як харчової промисловості, так і інших галузей народного господарства.

Підготовка інженерів – промтеплоенергетиків була зорієнтована на енергетичну базуцукрових заводів. Унікальність цієї бази, з огляду на наявність в ній джерел теплової і електричної енергії у складі ТЕЦ та складної і досконалої системи теплоенерговикористання, забезпечувала рівень підготовки, що дозволяв випускникам-промтеплоенергетикам успішно працювати в теплоенергетиці будь яких галузей народного господарства.

Зазначені вище чинники, а також наявність відповідного навчально-наукового потенціалу і матеріальної бази , в основному і обумовили початок підготовки з 1954 року інженерів зі спеціальності 0308 – "Промислова теплоенергетика" в Київському технологічному інституті харчової промисловості.

Слід зазначити великий внесок директора інституту доц. П.Д.Федорова, який, маючи за плечима багатий виробничий та навчальний теплоенергетичний досвід, чудово розумів потребу промисловості в фахівцях з теплоенергетики та зробив все від нього залежне для відкриття нової спеціальності.

В 1954 році вперше було прийнято 2 групи студентів на стаціонарну форму навчання зі спеціальності "Промислова теплоенергетика". В 1957 році студенти-промтеплоенергетики першого прийому завершували третій курс навчання. Згідно графіка навчального процесу в цьому році необхідно було розпочинати практичну підготовку майбутніх фахівців на ТЕЦ цукрових заводів.

Відповідно до засад організації вищої освіти питаннями забезпечення практичної підготовки через виробничі та переддипломну практики, дипломного проектування,як завершальної фази навчання, та захисту дипломних проектів, як державної атестації якості підготовки фахівців, повинна займатися випускова кафедра.

Тому задача створення випускової кафедри якраз постала на часі і була розв'язана в 1957 році.

В 1957 році кафедра теплотехніки була реорганізована в кафедру теплоенергетики - випускову кафедру, відповідальну за організаційно-методичне забезпечення всіх складових навчального процесу, за наукову і виховну роботу зі студентами, що в своїй сукупності повинно було забезпечити належний рівень підготовки інженерів-промтеплоенергетиків.

Обов'язки завідувача випускової кафедри були покладені на професора П.Д.Швецова, які він виконував до травня 1963 року.

Колективом кафедри виконаний необхідний обсяг роботи з впорядкування навчального плану, зі створення навчально-методичної документації для вивчення нових курсів, передбачених навчальним планом підготовки інженерів-промтеплоенергетиків, розробки тематики і методичного забезпечення курсового проектування з нових для кафедри курсів,з підбору баз виробничої практики та створення їх програм, підбору тематики, методичного забезпечення і організації дипломного проектування.

Очевидно, що найважче прийшлось попрацювати колективу кафедри при підготовці інженерів-промтеплоенергетиків першого випуску. Передбачаючи це, керівництвом інституту склад 2-х груп студентів-промтеплоенергетиків першого прийому на 80% було укомплектовано медалістами та відмінниками-випускниками технікумів.

Проведена велика робота з розвитку матеріально-технічної бази навчального процесу, зокрема, створені лабораторії тепловикористовуючих установок і теплопостачання, існуючі лабораторії дооснащувалися новими стендами з нових курсів та приладами,освоювалися нові приміщення, виділені кафедрі після введення в експлуатацію в 1956 році новозбудованого головного корпусу інституту.

Все вищезазначене забезпечило успішне виконання навчального плану, завершення навчання і випуск в 1960 році перших в історії інституту 43 інженерів- промтеплоенергетиків.

З 1 травня 1963 року випускову кафедру теплоенергетики очолив доц. Н.Ю.Тобілевич.

Кафедра теплоенергетики по 1965 рік продовжувала забезпечувати теплотехнічну підготовку інженерів-механіків та інженері-технологів з дисциплін кафедри, передбачених навчальними планами підготовки зазначених фахівців.

В період з 1957 року по 1965 рік, коли відбувся розподіл кафедри теплоенергетики, викладачами кафедри працювали:

 • к.т.н., доц. М.С.Гуревич, викладав курси "Термодинаміка" та "Парові котли";
 • к.т.н., доц. О.О.Лабутін, викладав курси "Загальна теплотехніка" та "Теплові електричні станції";
 • к.т.н., доц. В.І.Частухін (почав працювати на кафедрі в 1957 році) читав курси "Загальна теплотехніка" та "Парогенератори";
 • к.т.н., доц. С.М.Константінов, викладав курс "Загальна теплотехніка";
 • к.т.н., доц. Н.Ю.Тобілевич (почав працювати на кафедрі в 1958 році), викладав курси "Загальна теплотехніка", "Термодинаміка", "Тепломасообмінні апарати";
 • к.т.н., доц. І.І. Сагань (почав працювати на кафедрі асистентом в 1957 році), читав курси "Загальна теплотехніка" та "Основи тепломасообміну";
 • к.т.н., доц. В.П.Тройно (почав працювати на кафедрі в 1960 році), читав курси"Загальна теплотехніка та "Основитепломасообміну";
 • ст.викл. Є.Л.Зарічанський, викладав курс "Загальна теплотехніка";
 • ст.викл. М.М.Зуб (почав працювати на кафедрі в 1960 році),читав курс "Парові турбіни";
 • к.т.н., доц. В.Т.Гаряжа (переведений з кафедри спецобладнання харчових виробництв в 1963 році), викладав дисципліну "Теплосилове господарство цукрових заводів";
 • асист. В.О.Карась, працював з 1962 по 1965 рік;
 • асист. І.М.Ямпольська (почала працювати на кафедрі в 1963 році).

Починаючи з 1959р. на кафедрі під керівництвом Н.Ю.Тобілевича, І.І.Саганя, і І.М.Федоткіна розгорнуто виконання науково-дослідних робіт за госпдоговірною тематикою з цукровими і спиртовими заводами, що забезпечило створення необхідної бази для розгортання підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.

Сделано в ECHO